KOSGEB GİRİŞİMCİLİK DESTEK PROGRAMINDAN FAYDALANMAK İSTEYEN GİRİŞİMCİLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

Girişimcilik Destek Programının amacı, ekonomik kalkınma ve istihdam sorunlarının çözümünün temel faktörü olan girişimciliğin desteklenmesi, yaygınlaştırılması ve başarılı işletmelerin kurulmasını sağlamaktır. Bu destek programından faydalanmak isteyen girişimcilerin aşağıda belirtilen hususlara dikkat etmesi gerekir.

*** UYGULAMALI GİRİŞİMCİLİK EĞİTİMLERİ ÜCRETSİZ EĞİTİMLERDİR. KATILIMCILARDAN HİÇ BİR GEREKÇEYLE (AİDAT, ÜYELİK ÜCRETİ, BAĞIŞ V.B) ÜCRET TALEP EDİLEMEZ.

1. Yeni Girişimci Desteği kapsamında işletmelere, Kurul tarafından uygun bulunan ve aşağıda yer alan geri ödemeli ve/veya geri ödemesiz destekler verilir.

a) İşletme Kuruluş Desteği:

Geri ödemesiz olan bu desteğin üst limiti için 3.000 (üç bin) TL olup, aşağıda belirtilen işletme kuruluş giderlerini (ücretler, hizmet bedelleri, harçlar vb.) kapsar:

• İşletme kuruluş aşaması noter masrafları (iş ana sözleşmesinin hazırlanması ve onaylanması, işletme müdürü imza sirküleri/imza beyanı, defterlerin tasdik ettirilmesi),
• İşletmenin ticaret/esnaf sicil kaydının yapılması,
• İşletmenin sicil gazetesinde ilanı,
• Fatura, irsaliye ve gider pusulası belgelerinin basımı ve tasdiki,
• İlgili odalara kayıt yaptırılması,
• İş yeri açma ve çalışma izin ve ruhsatlarının alınması,
• Yazar kasa alımı,
• Mali müşavir ve muhasebeci ücreti (Serbest Muhasebeci, Serbest Muhasebeci Mali Müşavir ve Yeminli Mali Müşavir Ücretlerinin Esasları Hakkında Yönetmelik hükümleri uyarınca hazırlanan ve her yıl yayımlanan asgari ücret tarifesindeki tutar).

b) Kuruluş Dönemi Makine, Teçhizat, Yazılım Ve Ofis Donanım Desteği

• İşletmenin kuruluş tarihinden itibaren 12 (on iki) ay içinde satın alınan/alınacak makine, teçhizat, yazılım ve ofis donanımları için geri ödemesiz olarak verilen bu desteğin üst limiti 15.000 (onbeş bin) TL’dir. (Kuruldan önce alınmış ürünler için de destek başvurunda bulunabilinir.)
• Destek kapsamında satın alınan/alınacak makine-teçhizat yeni veya ilk kullanıcı için düzenlenen satış faturası tarihi itibariyle en fazla 3 (üç) yaşında olabilir.

c) İşletme Giderleri Desteği

• Desteğin başlangıç tarihinden itibaren (taahhütnamenin KOSGEB Evrak Kaydına Giriş Tarihinden) 24 ay içinde gerçekleşen işletme giderlerine yönelik geri ödemesiz olarak verilen desteğin üst limiti her ay için en fazla 1.000,00 TL olmak üzere toplamda en fazla 12.000,00 TL’dir.
• İşletme giderleri; Personel net ücretleri (yeni istihdam şartı aranmaz, asgari geçim indirimi net ücrete dahil edilmez), İş yeri kirası (stopaj ve ortak giderler hariç), elektrik, su, ısıtma, telekomünikasyon, işyerinde ürün/hizmet üretim amaçlı kullanılan makine ve teçhizata ait yakıt giderleri
• İşletme sahipleri, ortakları ile bunların eşi, annesi, babası, kardeşi veya çocuğuna ödenen ücretler personel giderleri desteği kapsamında değildir.

d) Sabit Yatırım Desteği

• Desteğin başlangıç tarihinden (taahhütnamenin KOSGEB Evrak Kaydına Giriş Tarihinden) itibaren 24 (yirmi dört) ay içinde satın alınacak, makine ve teçhizat için teminat karşılığı geri ödemeli olarak verilen bu desteğin üst limiti 70.000 (yetmiş bin) TL’dir. (Geri ödemeli destekte ürünler mutlaka taahhütname kayıt tarihinden sonra alınması gerekir. Bu tarihten önce alınan sabit yatırım giderleri desteklenmez.)
• Destek kapsamında satın alınacak makine-teçhizat yeni veya ilk kullanıcı için düzenlenen satı ş faturası tarihi itibariyle en fazla 3 (üç) yaşında olabilir.
• Geri ödemeli destekte, destek ödemesinin yapılabilmesi için; destek ödemesinden önce işletmeden, destek tutarı kadar Banka Teminat Mektubu alınır.

2. Girişimci, sertifikasını aldıktan sonra istediği tarihte ve yerde işletmesini açıp destek başvurusunda bulunabilir. Ancak İşletmenin bu destekten yararlanabilmesi için, destek başvuru tarihi itibari ile son iki yıl içinde kurulmuş olması ve girişimcinin daha önce bu destekten faydalanmamış olması şartı aranır.

3. İş Planının hazırlanması aşamasında danışman firma ya da danışman kişilerden destek alınması durumunda danışmanlık giderlerine KOSGEB tarafından destek verilmez.

4. Birden fazla girişimcinin aynı işletmede ortak olması durumunda, işletme bu destekten yalnızca bir defa faydalanabilir.

5. Adi ortak işletmeler destek kapsamı dışındadır.

6. Destek başvurusunda bulunan işletme eğitim, sağlık, finans, eğlence, sosyal hizmetler, tarım, hayvancılık gibi KOSGEB’in desteklemediği sektörlerde iş kuramaz. Desteklenen sektörler hakkında ayrıntılı bilgi www.kosgeb.gov.tr adresinden öğrenilebilir.

7. Yeni Girişimci Desteği kapsamında sağlanacak desteklerin oranı; bölgemiz için % 60 (altmış), girişimcinin kadın veya özürlü olması halinde % 70 (yetmiş) olarak uygulanır.

8. Yeni Girişimci Desteği kapsamında hammadde, arsa, bina, inşaat, tadilat, dekorasyon, taşıt, web sayfası, isim hakkı, franchising bedeli v.b. giderler desteklenmez.

9. İşletme giderleri desteği kapsamında telefon giderleri kapsamında sadece işletme adına kayıtlı sabit telefon ücreti desteklenir. Cep telefonu işletme adına kayıtlı olsa dahi kesinlikle desteklenmez.

10. Destek kapsamında yapılan harcamalara ilişkin bütün ödemeler MUTLAKA banka üzerinden yapılmalıdır. Banka dekontlarının aslı KOSGEB’e sunulur. İnternet üzerinden yapılan ödemelerde dekont çıktıları mutlaka bankaya onaylatılır.

11. Ödemelerin tamamı işletme tarafından yapılmalıdır. (Girişimcinin babasının, kardeşinin v.b kredi kartı ile yapılan ödemeler ya da havaleler kabul edilmez)

12. Tedarikçi ödemelerinin bankamatik ile yapılmaması gerekir.

13. Ödeme mutlaka faturayı kesen tedarikçi adına yapılmalıdır.

14. Leasing yolu ile alınmış makine teçhizat için destek talebinde bulunulamaz.

15. Kredi Kartı ile yapılan ödemelerin mutlaka işletmeye/girişimciye ait kredi kart ile yapılmış olması gerekir. Ödeme aşamasında ilgili kredi kartının ekstresi ve ekstrenin ödendiğini gösterir banka dekontu istenir.

16. Taksitlendirme ile yapmış olduğunuz desteğe esas harcamalar için (kredi kartı, çek, senet v.b.) ancak taksitlerin tamamının ödemesi gerçekleştikten sonra destek ödemesi talebinde bulunabilirsiniz.

17. Bütün faturaların (elektrik, su, doğalgaz v.b) MUTLAKA işletme adına olması gerekir.

18. Kurul Kararında yazan makine teçhizat adı ve açıklaması ile faturada yazan makine teçhizat adı ve açıklaması birebir aynı olmalıdır.

19. Destek ödemesine esas belgelerin en geç 1 (bir) yıl içerisinde Hizmet Merkezine teslim edilmesi gerekir. İşletme/işletici kuruluş tarafından destek kapsamında mal/hizmetin alınma veya fatura tarihlerinden ileri olanı, bu sürenin başlangıç tarihi olarak kabul edilir. Destek ödemesine esas belgelerin süresi içinde teslim edilmemesi halinde destek ödemesi yapılmaz.

20. Katkı payı ve KDV’nin işletme tarafından tedarikçinin hesabına yatırılması durumunda, faturanın ve ilgili kısımların yatırıldığını gösterir banka dekontlarının KOSGEB’e teslim edilmesiyle destek ödemesi KOSGEB tarafından tedarikçi hesabına yapılabilir.

21. Destek ödemesi aşamasında işletmenin SGK ve Vergi Borcu sorgulaması yapılır. İşletmenin SGK/Vergi Borcu olması durumunda söz konusu borç destek tutarından mahsup edilerek ilgili kurum/kuruluşun banka hesabına, varsa kalan tutar işletmenin banka hesabına destek ödemesi olarak aktarılır. Mahsup talebinin bulunduğu durumlarda Hizmet Sağlayıcıya ödeme yapılmaz.

22. KOSGEB tarafından tedarikçi hesabına yapılan ödemelerde tedarikçinin vergi borcu sorgulaması yapılır.

23. Bütçeden kaynaklanan sıkıntılar sebebi ile destek ödemelerinde gecikmeler yaşanabilir. Nakit akışını ve ödeme planınızı yaparken destek ödemelerinde yaşanabilecek olası gecikmelerin de MUTLAKA dikkate alınması gerekmektedir.

24. Destek kapsamında girişimciye ön ödeme yada nakit para desteği verilmez. Bahsedilen tutarlar mal/hizmet satın alındıktan sonra alınacak fatura ve fatura tutarının tamamının ödendiğini gösteren banka dekontları ibraz edildikten sonra girişimcinin ya da tedarikçinin hesabına yatırılır.

25. Yeni Girişimci Desteğinden faydalanmak isteyen bir işletmenin, kurucu ortaklarından en az 1 (bir) tanesinin girişimci olması ve bu girişimcinin işletmedeki kurucu ortaklık payı ve başvuru esnasındaki payının %30 (otuz)’dan fazla olması gerekir. Destek sürecinde (destek başvurusu ile son destek ödemesi arasında geçen süre) girişimcinin ortaklık payı bu oranın altına düşemez.

26. Destek kapsamında satın alınan makine, teçhizat ve ofis donanımının mülkiyeti işletme tüzel kişiliğine ait olup, temininden itibaren 3 (üç) yıl süresince başka şahıs, kurum/ kuruluşlara hiçbir şekilde satılamaz, kiralanamaz veya devredilemez. ‘’3 yıl boyunca işletme kapatılamaz, kapatılırsa (veya 3 yıl içinde makineler satılırsa) destek faizi ile birlikte geri alınır.

27. İşletmenin tasfiyesi halinde destek süreci sonlandırılır. İşletmenin devri, başka bir işletme ile birleşmesi ve nev’i değişikliği durumunda ise, bu husus Kurul’da değerlendirilerek; destek sürecinin devamına veya sonlandırılmasına karar verilir.

28. Proforma faturada yazan bedel ile iş planında KOSGEB’den destek olarak talep edilen makine teçh, ofis donanım ve yazılım bedellerinin aynı olması gerekmektedir.

29. 10.000 TL nin üzerindeki KOSGEB’den destek olarak talep edilen makine teçh, ofis donanım ve yazılım için en az 3 adet proforma fatura KOSGEB’e sunulur.